A kommunizmus kísértete

1. fejezet: A Gonosz stratégiái az emberiség elpusztítására

Bevezetés

A kommunizmus kísértete évszázadok óta azon munkálkodik, hogy megrontsa és elpusztítsa az emberiséget. Azzal kezdte, hogy szellemileg megnyomorította az embert, és elválasztotta isteni eredetétől. Innen kezdve a kísértet arra felé vezette a világ népeit, hogy dobják el évezredes kulturális hagyományaikat, amelyeket az isteni világ gondosan elrendezett számukra, mint az emberi létnek megfelelő normákat.

Ősi örökségétől megfosztva az egész emberi társadalom példátlan ütemben romlik. Eközben a kísértet földi ügynökei kihasználják ezt a társadalmi pusztítást, hogy aljas terveiket „felszabadításnak” és „haladásnak” álcázva keresztülvigyék.

Az elmúlt több mint kétszáz év alatt a kísértet befolyása elárasztotta a társadalmi ügyek és a történelmi fejlődés labirintusát. Démoni befolyása számtalan és látszólag ellentmondásos formát ölt, a keleten tapasztalható kommunista uralom nyílt brutalitásától kezdve a nyugati politika, kultúra és a mainstream társadalom apránként történő felforgatásáig.

1. Az emberi gondolatok megrontása

A gonosz kifordította a jó és a rossz megkülönböztetésére szolgáló kritériumot. A jóságosat gonosszá, a bűnöset könyörületessé színezte át. Baljós koncepcióit a „tudomány” álruhájába bújtatta, és a gengszter logikát a „társadalmi igazságosság” maszkja mögé rejtette. Arra használja a „politikai korrektséget”, hogy kontroll alá vonja a gondolatokat, és „értéksemlegességet” terjeszt, hogy az emberek érzéketlenek legyenek a brutális atrocitásokra.

Az ateizmus hazugsága

Az embert az isteni világ teremtette, és a hűségesek isteni védelemben részesülnek. Ezért az első lépés az ember elpusztításában az istenek és az emberek közötti kapcsolat elvágása. A gonosz elküldte a követeit az emberek világába, hogy terjesszék az ateizmust és folyamatosan torzítsák el az emberi gondolkodást.

Az 1850-es években, a német materialista filozófus, Ludwig Feuerbach azt mondta, hogy Isten csupán az ember belső természetének kivetülése. A szocialista himnusz „Az Internacionálé” azt állítja, hogy soha nem létezett semmilyen Teremtő. Valójában az emberi erkölcsi normák, a kultúra, a társadalmi struktúra és a racionális gondolkodás mind az istenségektől származik. A történelem zűrzavaros áramlatában, az istenekben való hit olyan, mint egy erős horgony, amely az emberiséget megvédi attól, hogy elvesszen a hullámok között.

Kritizálva a francia forradalom vérfürdőjét, amely megdöntötte a monarchiát és a papságot, a brit filozófus, Edmund Burke azt mondta, „Amikor az emberek Istent játszanak, azonnal úgy viselkednek, mint az ördögök.” Az ateizmus arra csábítja a gőgös embereket, hogy Istent játszanak és megpróbáljanak irányítást gyakorolni mások sorsára és a társadalomra. A legfanatikusabb kommunisták szokták az önistenítést gyakorolni. Az ördögnek az első lépés mindenek előtt az ateizmus terjesztése az emberek megsemmisítésére szőtt tervében.

A materializmus tévedése

A szellem és az anyag egyszerre léteznek. A marxizmus alapvető tétele a dialektikus materializmus, amely tagadja a lélek létezését. A materializmus az ipari forradalom idején vert gyökeret, amikor a tudomány, a technológia és a termelés gyors előrehaladása az empirizmus és az ateizmus kultuszát táplálta. Az emberek elvesztették hitüket az isteni csodákban, és elvetették Isten parancsolatait.

Az ördög által létrehozott materializmus nem filozófiai fogalom, hanem egy démoni fegyver az ember spirituális hitének megdöntésére. A materializmus, az ateizmus terméke, viszont intellektuális kifogások egész sorának szolgált alapjául.

Az evolúciós elmélet istenkáromlása

Darwin evolúciós elmélete önmagában véve hibás hipotézis, amelyet már régóta kétségbe vontak. De a gonosz ezeket az éretlen érveket olyan eszközzé formálta, amely megszünteti az istenek és az emberek közötti kapcsolatot. Istenkáromló módon egyenlővé teszi az emberiséget az állatokkal, így egyszerre ássa alá az ember önbecsülését, és Isten teremtése felé mutatott tiszteletét. A 20. században az evolúció elmélete bevette a kutatás és az oktatás területét, és a teremtéstörténetet kitiltották az osztálytermekből.

Darwin eredeti elméletéből származik a társadalmi darwinizmus veszélyes fogalma. „A természetes szelekció” és „a legalkalmasabbak túlélése” a nemzetközi közösséget lealacsonyította a nemzetek közötti barbár küzdelmek dzsungelévé.

A tudomány kultusza

Az empirizmussal és a tudománnyal felfegyverkezve, a gonosz előmozdította a tudomány kultuszát, hogy az emberi értelmet a „tudományos racionalitással” helyettesítse. Arra vezetve az embereket, hogy csak abban higgyenek, ami látható, és kézzel fogható, megerősítve az ateista világképet.

A kortárs tudományos közösség elutasít minden olyan jelenséget, amelyet nem tud megmagyarázni vagy igazolni a saját metódusaival, babonának vagy áltudománynak minősítve, vagy teljesen figyelmen kívül hagyja őket. A tudomány egyfajta világi vallássá vált, amely a hit és az erkölcs elnyomására irányul, uralva az oktatást és az akadémiai gondolkodást.

A harc filozófiája

Georg Hegel német filozófus által kifejtett dialektikus elmélet a logikai gondolkodás általános alapkészlete. Az ősi kínai gondolkodók a Qin-dinasztia előtti korszakban dolgozták ki ezeket az elveket (i.e. 221 – i.e. 206).

A marxizmus magába szívta Hegel munkájának egyes kiválasztott aspektusait, miközben eltúlozta a dialektikus konfliktusok természetét. A kínai republikánus vezető Chiang Kai-sek szavai szerint a kommunizmus célja nem a problémák megoldása, hanem a „globális ellentmondások lehető legnagyobb mértékű kiterjesztése és ezzel az emberi harc folyamatos fenntartása örökre”.

Ahogy a gyakorlatban azt számtalanszor láttuk, a kommunizmus gonosz kísértete serkenti a gyűlöletet az emberek között, létrehozza és fokozza a konfliktusokat, és végül megszerzi a hatalmat erőszakos forradalom vagy fortély útján.

Szellemi redundancia

Az ateizmus és a materializmus sok filozófiai és ideológiai trendet teremtett, mint a marxizmus, Machiavellizmus, szocializmus, nihilizmus, anarchizmus, esztétizmus, freudizmus, modernizmus, egzisztencializmus, posztmodernizmus és dekonstruktivizmus. Ezek hívei és követői terjengős és értelmetlen vitákat folytattak különböző dolgokról valódi jelentőség nélkül.

Az értelmiségi réteg valamikor a társadalom legbölcsebb és legértelmesebb elitje volt, míg az elmúlt században, az értelmiségiek a gonosz kísértet eszközeivé váltak, hogy segítsék annak ideológiáit terjeszteni, és félrevezessék a világot annak devianciáival.

A meghamisított nyelv

Hasonlóan a George Orvell 1984 című novellájában a szuperállam, Óceánia által kreált „újbeszél” nyelvhez, a gonosz ügynökei átformálták a nyelvet, hogy az az ő érdekeiket szolgálja. Az ördög szótárában a „szabadság” olyan állapotot jelent, amelyet az erkölcs, a törvény vagy a hagyomány nem tart féken. Az olyan frázisok, mint a „minden ember Isten gyermeke”, a „minden ember egyenlő a törvény előtt”, és az „esélyegyenlőség” el lettek torzítva az abszolút egalitarizmusra utalva. A „toleranciát” elferdítették, hogy mindenféle torz gondolat és magatartás elfogadását jelentse. A racionális gondolkodás a szűklátókörű empirikus tudomány eszköze lett. Az egyenlőség hajszolásában az igazság „társadalmi igazságossággá” vált.

A nyelv a gondolkodás eszköze. A nyelv definícióinak és árnyalatainak kisajátításával a gonosz korlátozza az ember azon képességét, hogy felismerje az ördögi tervét.

2. A tradicionális kultúra lerombolása

Az emberiség az istenektől kapta az ortodox kultúrát. Az emberi társadalom normális működésének fenntartása mellett, az istenségek által inspirált kultúra legfontosabb szerepe, hogy lehetőséget biztosítson az emberiségnek, hogy megértse a végső korszakban tanított isteni Törvényt, és megmeneküljön a pusztulástól.

Az istenségek által ihletett kultúra figyelmezteti az embert, hogy óvakodjon az ördög cselszövéseitől, így a gonosz burkolt eszközöket használ arra, hogy elvágja az embereket a tradícióktól és tönkretegye a kultúrájukat. Ahhoz, hogy megszüntesse az élethez és az erkölcsi értékekhez kapcsolódó hagyományos nézeteket, a gonosz számos magasröptű célt talált ki, melyekkel az embereket arra készteti, hogy egész életüket harcban töltsék és ezekért a torz eszmékért áldozzák fel magukat.

Az oktatás lealacsonyítása

A hagyományos oktatás évezredek óta megőrizte és továbbadta az emberiség csodálatos kultúráját. Vezérvonalként szolgált az emberek számára, hogy könyörületesek legyenek, megőrizzék erkölcsös erényüket, mesterei legyenek szakmájuknak, valamint jó emberek és jó állampolgárok legyenek. A 19. századtól kezdve az európai és amerikai nemzetek szabad közoktatási rendszereket hoztak létre.

A 20. század elején azonban a közoktatás elkezdte a hagyományok és az erkölcsi értékek ellen nevelni a diákokat. Az evolúció elmélete elengedhetetlenné vált a tanuláshoz. A tankönyvek lassan megteltek ateizmussal, materializmussal és osztályharccal, ahogy a gonosz egyre jobban kiterjesztette a hatalmát a tartalmuk felett. A hagyományos kultúra, amelyet a nagy irodalmi klasszikusok képviseltek, szemben állt a démoni ideológiák áramlatával, ám fokozatosan háttérbe szorult.

Az intelligens és gondolkodó diákokat arra késztették, hogy alkalmazkodjanak az ördög ideológiájához, és a tehetségüket hiábavaló szellemi törekvésekre pazarolják, és így tehetetlenül álljanak az élet valamint a társadalom alapvető kérdéseinek kezelésével szemben. Az elnyújtott iskolaidő megfosztotta a gyerekeket a szüleik törődésétől és elválasztotta őket a családi környezettől, a gonosz ideológiáját erőltetve rájuk már fiatal kortól kezdve.

Az „önálló gondolkodás” zászlaja alatt a diákokat arra ösztönözték, hogy szakítsanak a hagyományokkal, ne becsüljék a szüleiket és a tanáraikat, és hogy legyenek tradíció és tekintély ellenesek. Az egyetemi normákat fokozatosan lejjebb vitték, ami a diákok matematikai és irodalmi képességére is hatással volt. A történelem és a társadalomtudományok „politikailag korrekt” magyarázatokkal lettek teletöltve, és elmerültek a vulgáris szórakozásokban.

A gonosz által irányított országokban a diákok démoni ideológiák által esnek át agymosáson, egy gyakorlatilag elkülönült környezetben, az óvodától a felsőoktatásig. Amikor végeznek és belépnek a társadalomba, az elméjük kicsavart logikával van tele töltve.

Degenerált művészet

A tisztességes hagyományos művészet az istenektől származik, elsőként a szentélyekben, a templomokban, és az imádat egyéb helyein tűnt fel. Az igazi művészet őszinteséget, jóságot, szépséget, és egyenességet jelenít meg, segítve ezzel egy ortodox erkölcsi kultúrát fenntartani.

A gonosz a degenerált művészetet használja arra, hogy lerombolja a tradicionális kultúrát. A „valóság ábrázolásának” ürügyén, bevezette az impresszionizmust a képzőművészetben, és a realizmust és a naturalizmust az irodalomban. Az „innováció” és a „kritikai realizmus” álarca alatt bevezette az expresszionizmust, az absztrakt művészetet, a modernizmust, a posztmodernizmust és így tovább. A fenséges, a nemes és a tiszta nevetségessé vált, míg a vulgáris és a szégyentelen lett dicsőítve.

A szemét elöntötte a művészet csarnokát. A kakofonikus ütemeket és az obszcén zajt most „zenének” hívják. A sötét, baljós festmények az alvilág dolgait ábrázolják. A morális gátak átszakadtak a művészi előadás álarca alatt. Sok fiatal degenerált hírességek elvakult rajongója lett.

Média Kontroll

A gonosz megtéveszti az embereket azáltal, hogy minden eszközt felhasználva irányítja az információforrásaikat, elsősorban a tömegtájékoztatási eszközöket. Azokban az országokban, ahol politikai hatalma van, a média a kommunista párt által működtetett propaganda gépezet. Máshol a szólásszabadságot használja fel arra, hogy komoly riportokat és vitákat a hamis hírek, vulgáris tartalmak és jelentéktelen szenzációk lavinája alá temessen.

Pénzügyi ösztönzőket használnak a média irányítására, lehetővé téve ezáltal az ördögnek a közvélemény eltérítését. A legtöbb ember a saját érdekeivel és személyes hasznával van elfoglalva, és képtelen felismerni a releváns kérdéseket és tényeket az információk áradatából. Azon kevesek hangját, akik rendelkeznek a bölcsességgel és bátorsággal, hogy felfedjék az ördög összeesküvését, nagy lármával elnyomják és elszigetelik, ellehetetlenítve ezáltal, hogy hatással legyenek az összképre.

A pornográfia, a szerencsejáték és a kábítószerek népszerűsítése

A gonosz a degenerált életstílust, a szexuális szabadságot és a homoszexualitást népszerűsíti. Egy szenvedély beteg populáció létrehozásán dolgozik, a szerencsejátékok és a drogok használatának ösztönzésével. A fiatalokat elektronikus eszközökhöz és videojátékokhoz ragasztják, amik erősszakkal, pornográfiával, és förtelmekkel vannak tele.

Az élet minden területének megrontása

Az istenek összeállították a tradicionális szakmákat az emberi társadalomban, lehetővé téve az embereknek, hogy megőrizzék az istenek emlékét, fenntartsák a kapcsolatot az isteni világgal a munkájukon keresztül. Az ördög nem tudja ezt tolerálni.

A gonosz számtalan démont küldött, hogy megfertőzze és aláássa a tradicionális életmódot. A fejlődés nevében a hírnévre és nyereségre törekvő emberek mindenfajta deviáns „kreálmányt” főztek ki, és a világot excentrikus és degenerált trendekkel árasztották el.

Amikor az emberek eltávolodnak az istenek akaratától, akkor elvesztik az érdeklődésüket az emberi lét igazi célja iránt. Végül elbuknak és megsemmisülnek.

3. A társadalom lerombolása

A kommunizmus bandáktól és kultuszoktól származtatja a szervezetét és az ideológiáját. Keleten a kommunizmust a pártvezetők képviselik, mint Vladimir Lenin, Josef Stalin, Mao Ce-tung, Csiang Cö-min és a követőik. Nyugaton a helyzet sokkal összetettebb, mivel a gonosz válogatta ki azt az erős elitet a kormányzatban, az üzleti életben, a felsőoktatásban, a vallásban és egyéb területeken, hogy véghez vigye a társadalom aláaknázására irányuló sémákat.

Az egyház elgyengítése

Az egykor igaz vallásokat beszennyezték a szocializmus világi vallásával. A templomokban a gonosz képviselői megváltoztatják a hagyományos tanításokat, sőt még a szentírásokat is módosítják. A „felszabadítás teológiája” a marxista ideológiával és az osztályharccal fertőzte meg az igaz hitet, és a papok körében elterjedt az erkölcsi perverzió.  Ennek következtében sok hívő elvesztette reményét az egyházban, és feladta a hitét az Isten általi megváltásban.

A család szétzilálása

Az istenek megteremtették a családot, az államot, és az egyházat, hogy az emberi civilizáció sarokköveiként szolgáljanak. A család egy fontos bástyája az erkölcsnek és a hagyományoknak, egyfajta csatornaként szolgál a kultúra átadásához az egyik generáción át a következőig.

A gonosz megtámadta a tradicionális családot és a hagyományos nemi szerepeket a feminizmussal, az anti-patriarchátusssal, a szexuális szabadsággal, és azzal, hogy legalizálja a homoszexualitást, ösztönzi az együttélést, a házasságtörést, a válást, és az abortuszt. A család megsemmisítése kulcs tényező az ördög tervében az emberiség elpusztítására.

Korlátlan állami hatalom keleten

Kihasználva Oroszország I. világháború utáni gyengeségét, a gonosz lázadást szított, hogy kikényszerítse a cár lemondását, majd elindította az októberi forradalmat, hogy elbitorolja a hatalmat. Ezután következett a Szovjetunió, a világ első szocialista rezsimének létrehozása.  Megalapították a Kommunista Internacionálét is, hogy világszerte továbbterjesszék a forradalmat.

1919-ben és 1921-ben kommunista pártok alakultak az Egyesült Államokban és Kínában, mindkettő a szovjet Oroszországtól kapta az utasításokat. A Szovjetunió támogatásával, kihasználva a II. világháború rombolását, a Kínai Kommunista Párt erőszakkal és árulással megszerezte Kínát.

A hatalom megragadása után mind a szovjet, mind a kínai kommunista párt tízmilliókat mészárolt le kegyetlenül a saját népükből békeidőben. A Kínai Kommunista Párt folytatta a forradalmat a „proletariátus diktatúrája” címén, és elindította az eddig soha nem tapasztalt kulturális forradalmat, háborút hirdetett az emberi civilizáció vívmányai ellen, és vad támadást indított Kína 5000 éves hagyományos kultúrája ellen is.

Az 1980-as évektől a Párt gazdasági reformokat vezetett be, hogy elkerülje az összeomlást, de a politikai légkör szigorú totalitárius ellenőrzés alatt maradt. A párt a mai napig szorosan kézben tartja a hatalmát olyan elnyomó kampányokon keresztül, mint a demokratikus mozgalmak letörése, és a Falun Gong üldözése.

Beszivárgás nyugatra

Kína császári bírósága, a nyugati istenek jogával bíró királyok, az amerikai ellenőrző és szabályozó rendszer mind az istenek által az emberek számára megteremtett kormányzás formái, melyek az ő egyedi kultúrájuknak és körülményeiknek megfelelnek. Mivel nyugaton képtelen volt forradalmon keresztül megszerezni a hatalmat, a gonosz ideológiai felforgatást alkalmazott, hogy irányításhoz jusson. Az erőszakos forradalomtól eltekintve, a nyugati országok széles körben elfogadták a kommunista rendszer különböző jellemzőit.

A törvény eltorzítása

A törvény az isteni parancsolatból ered és az erkölcsön alapszik. Az erkölcs és a szabadság fogalmainak újra definiálásával a gonosz befolyást gyakorolt a törvények megfogalmazására és értelmezésére. Keleten a kommunista országokban a gonosz tetszése szerint értelmezi a törvényeket.

Nyugaton felforgató tevékenységen keresztül torzítja el a törvényeket és módosítja őket, hogy újraértelmezzék az emberi cselekedeteket, illetve a jó és rossz erkölcsi fogalmát. Olyan bűnöket védelmez, mint a gyilkosság, a házasságtörés és a homoszexualitás, míg a tisztességesen viselkedő állampolgárokat bünteti.

Pénzügyi manipuláció

Az arany-standard eltörlése és az ingadozó beválthatatlan pénzek alkalmazása állandó gazdasági válságot okozott. A fenntartható finanszírozás hagyományos bölcsessége elvesztette a jelentőségét, a túlzott fogyasztás és a túlzott kiadások kultúrájának csapdájába ejtve a kormányokat és az egyéneket egyaránt. A nemzeti szuverenitást gyengíti az államadósság, az embereket pedig arra ösztönzik, hogy végtelen pénzösszegeket vegyenek fel a bankoktól és az államtól.

Hiperkormányzat

Az ördög manipulálta a globalizációt egy olyan világkormány előmozdításával, amely sérti a szuverén államok jogait. Egyrészt támogatta a szervezetek utópikus kilátásait és olyan szlogeneket, mint a Nemzetek Szövetsége, az ENSZ, a „regionális integráció” és a „világkormány”.

Másfelől megfenyegeti azokat a vezetőket vagy országokat, amelyek nem tartják be az irányelveit. Elrabolja az emberektől a békét és a biztonságot – háborúk és társadalmi felfordulások kirobbantásával, melyeket a semmiből fabrikál. Célja, hogy az egész bolygót egyetlen totalitárius hiper-kormány igája alá vonja, amely szigorú adminisztratív és ideológiai ellenőrzést, valamint bolygó léptékű népesség-ellenőrzést vezetne be.

4. Társadalmi felfordulás és nyugtalanság keltésén való mesterkedés

A hagyományos emberi társadalom megdöntése érdekében az ördög tömeges bevándorlást, társadalmi viszályokat és felkeléseket szorgalmazott a társadalomban, nagy arányban. Ez a megdöbbentő folyamat már több évszázada zajlik.

Háború

A háború a gonosz egyik leghatékonyabb fegyvere, mivel az szét tudja törni a régi nemzetközi rendet, el tudja pusztítani a tradíciók bástyáit, és fel tudja gyorsítani az ideológiájának fejlődését. Sok háború démoni befolyás alatt állt. A gonosz kihasználta az I. világháborút, hogy több európai birodalmat ledöntsön, elsősorban a cári Oroszországot, amely kikövezte az utat a Bolsevik forradalomnak.

A II. világháború megteremtette a feltételeket a Kínai Kommunista Párt számára, hogy hatalmat szerezzen, a Szovjetuniónak pedig arra, hogy elfoglalja Kelet Európát, létrehozva ezáltal egy háború utáni szocialista blokkot.

A II. világháború elhozta a dekolonizáció zűrzavarát is, amelyet a szovjet és a kínai kommunista rezsimek kihasználtak a világméretű kommunista mozgalom támogatására. „Nemzeti felszabadító mozgalmak” indultak sok országban Ázsián, Afrikán és Latin Amerikán keresztül a szocialista táborban.

Forradalom

A politikai hatalom megszerzése a leggyorsabb út a gonosz számára, hogy elpusztítsa az embereket, ezért ez az első választása, ahol csak lehetséges.

Összefoglalva a párizsi kommün tanulságait, Karl Marx azt írta, hogy a munkásosztálynak meg kell buktatnia az eredeti kormányzati apparátust, és a saját államát kell a helyébe léptetnie. A hatalom mindig a marxista politikai elmélet alapkérdése.

A forradalom ösztönzése a következő lépésekre osztható:

  1. Gyűlölet és viszály szítása az emberek között.
  2. Megtéveszteni a lakosságot hazugságokkal és létrehozni egy „forradalmi egység frontot”.
  3. Egyenként legyőzni az ellenállás erőit.
  4. Erőszakot alkalmazni a terror és a káosz légkörének megteremtéséhez.
  5. A hatalom megragadásához államcsínyt indítani.
  6. Elnyomni a „reakciósokat.”
  7. Új rendet építeni és fenntartani azt a forradalmi terror segítségével.

A kommunista országok megpróbáltak világforradalmat elindítani a Kommunista Internacionálé szervezetén keresztül, forradalmi aktivizmus exportálásával, és nyugtalanság keltésével a nem kommunista államokban azáltal, hogy a helyi baloldalt támogatták.

Gazdasági krízis

A gazdasági válságok idézhetőek elő és használhatóak fel arra, hogy elősegítsék a forradalmat és a szocialista mozgalmakat megmentőként tüntessék fel. Amikor demokratikus országok politikusai nem találják a megoldást, Fausti alkut kötnek, és fokozatosan vezetik országaikat a nagy kormányzat és a magas adókkal rendelkező szocializmus felé. Ahogyan Saul Alinsky írta a „Szabályok radikálisoknak”-ban „Az igazi akció az ellenség reakciójában rejlik.”

Az 1930-as évek nagy válsága volt az a kulcsfontosságú pillanat, amikor Európa és az Egyesült Államok a nagy kormányzat és a széles körű beavatkozás felé indult el. A 2008-as pénzügyi válság folytatta a mérleg eltolódását a baloldali szabályzások kiterjesztésének javára.

Az ember elidegenítése a szülőhelyétől és a gyökereitől

Ősidők óta vándoroltak az emberek az egyik helyről a másikra. Azonban a modern időkben látható hatalmas méretekben jelentkező belföldi és nemzetközi mozgása a lakosságnak a gonosz kísértet szándékos manipulációjának az eredménye. A tömeges bevándorlás elolvasztja a nemzeti identitást, a határokat, a szuverenitást, a kulturális hagyományokat és a társadalmi összetartást.

Ahogy az emberek tömegeit elszakítják a hagyományos identitásuktól, könnyebben beszippantja őket a modernitás áramlata. A bevándorlók számára nehéz egy ismeretlen környezetben még a megélhetésüket is biztosítani, nem beszélve a fogadó ország politikai folyamataiban és a kulturális hagyományaikban való mélyebb részvételről.

Az újonnan érkező bevándorlókat könnyedén szerezhetik meg maguknak a baloldali pártok, mint ingyenes szavazatokat. Miközben a bevándorlás kedvező feltételeket teremt a faji vagy vallási ellentétek felkavarására.

A szociális mozgalmak kihasználása

A kommunista gonosz kísértet a társadalmi tendenciákat használja az emberek feltüzelésére és agitálására, a konfliktusok fokozására, és óriási tömegeket mozgósít, hogy destabilizálja a társadalmat, leverje a politikai ellenfeleit, uralja a párbeszédet, és hogy az erkölcsi felsőbbrendűségét bizonygassa. Ilyenek például a háborúellenes mozgalom, a környezettudatosság és a nyugati társadalom más mozgalmai.

Terrorizmus

A kommunista forradalmak terrorista akciókon keresztül jutnak sikerre, és a kommunista rezsimek az állami terrorizmus politikáját valósítják meg. A szovjet és a kínai kommunisták a terrorista csoportokat egyfajta munkacsoportokként támogatták a szabad világ ellen. A legtöbb terrorista mozgalom a leninista szervezeti modellből merít ihletet.  A gonosz kihasználja az emberek közötti megosztottságot, és az egyének haragját összegyűjti egy kollektív gyűlöletté.

Az az irracionalitás, amely a terroristákat az ártatlan emberek lemészárlására ösztönzi, az abszurd tehetetlenség légkörét teremti meg. A sok féktelen erőszakos esetnek kitéve az emberek még antiszociálisabbá válnak, depressziósak, paranoidok, és cinikusak lesznek. Mindez károsítja a közrendet és szétzilálja a társadalmat, megkönnyítve ezzel az ördög számára a hatalma megteremtését.

5. Megosztani és uralkodni

A gonosz az embereket saját motivációik és jellemzőik szerint manipulálja. Meggyilkolja vagy megvesztegeti őket, vagy arra oktatja és képezi ki őket, hogy a forradalom és a lázadás gyalogjai legyenek.

Az eltérő nézetek kiiktatása

Néhány ember bölcsebb és figyelmesebb, mint mások. Néhányan közelebb állnak az isteni világhoz, jó megvilágosodási képességgel rendelkeznek, és nem dőlnek be az ördög trükkjeinek. Különösen olyan országokban, mint Kína, melynek hosszú és gazdag történelme van, nehezen lehet az embereket rávenni, hogy a megtévesztést kövessék.

A kínai Kommunista Pártnak politikai kampányok sorozatát kellett elindítani, amelyek során tíz milliókat mészároltak le, és a hagyományos rendet az elit meggyilkolásával törték le, akik a tradicionális kínai kultúra őrzőiként szolgáltak.

Legyen az Kínában vagy Nyugaton, az ördög nem hezitál, hogy fizikailag likvidálja a társadalom józan ítélőképességgel rendelkező tagjait, akik átlátnak az összeesküvésein, és elég bátrak ahhoz, hogy nyíltan ellenálljanak. Ennek érdekében a gonosz politikai kampányokat, vallási üldöztetéseket, koncepciós pereket és orvgyilkosságokat szervez.

Az elit beszervezése

A gonosz besorozza az elitet minden nemzetből és iparágból. Ehhez az érdekeik szerint játszik, és hatalommal ruházza fel őket annak megfelelően, hogy milyen mértékben követik a terveit. Azoknak, akik hírnevet és befolyást keresnek, az ördög elismertséget és hatalmat ad. A kapzsi számára a nyereséget intézi el. Felnagyítja az arrogánsak egóját és fenntartja a tudatlanok boldogságát. A tehetségeseket a tudománnyal, a materializmussal, és a véleménynyilvánítás szabadságával csábítja el.

A magasztos ambíciókkal és jó szándékkal rendelkező egyének eszméi öndicsőítésbe fordultak, annak a meleg fényében sütkérezve, hogy elnökök, miniszterelnökök, gondolkodó tudósok, politikai döntéshozók, adminisztrátorok, nagy bankárok, professzorok, szakértők, Nobel-díjasok és hasonlóak lehetnek, akik kiemelkedő társadalmi státusszal, politikai hatalommal és hatalmas előnyökkel rendelkeznek. Amint ezek megvalósultak, ezek a nagyszerű személyek együttműködnek, mindegyik a saját körülményeinek megfelelően. Az ördög számításában mindannyian tudatlan ügynökök és hasznos idióták.

A tömegek lebutítása

Az ördög hamis narratívák alkalmazásával manipulálja a köztudatot, megtévesztve az embereket az elferdített oktatási rendszerével és a tömegtájékoztatás ellenőrzésével. Hatékonyan használja ki az emberek biztonságérzetét és felszínes szórakoztatással arra készteti a tömegeket, hogy csak a saját azonnali érdekeik, a vulgáris szórakozás, versenysportok, közösségi pletykák, és az erotikus testi vágyak érdekeljék őket. Ugyanakkor az ördög a legalacsonyabb közös nevezőkhöz fordul, hogy megfossza a szavazókat a figyelmüktől és az ítélőképességüktől, és megszerezze a választókat.

 A totalitárius kommunista országokban az embereknek soha nem megengedett, hogy a politikával foglalkozzanak.  A demokratikus országokban a közérdekkel foglalkozó személyek figyelmét a triviális kérdésekre (pl. transzszexuális jogok) irányítják, visszhangozva a híres „rejtett úton előrenyomulni, miközben a felszínen a széles utat javítgatni” ősi kínai katonai mondást a történelemből. Vírus hírek, társadalmi szenzációk, és még a terrortámadások és a háborúk is az ördög valódi szándékainak fedezésére szolgálnak.

A közönségbe a modern tudatosságot neveli bele, és azzal mozgósítja, hogy elnyomja azt a kisebbséget, akik makacsul ragaszkodnak a hagyományokhoz. Az értelmiségiek komoly kritikával sújtják a népi hagyományokat az egész világon, elősegítve ezzel a szűklátókörű előítéleteket a nem művelt közönség körében. A kritikus és kreatív gondolkodás fogalmai megrontják a fiatalabb generációkat, a tekintély ellen fordítva őket, meggátolva ezzel, hogy magukba szívják a hagyományos kultúra tudását és bölcsességét.

A csőcselék megszervezése

A kommunista országokban, a hagyományos kultúra hordozóinak lemészárlása után a gonosz arra nevelte a lakosság nagy részét, hogy vegyen részt a forradalomban. Miután a Kommunista Párt átvette a hatalmat Kínában egy generációra volt szükség, hogy kinevelje a „farkas kölykök” nemzedékét. Őket arra ösztönözték, hogy harcoljanak, romboljanak, raboljanak, és válogatás nélkül gyújtogassanak.

A Kulturális Forradalom alatt tinédzser lányok készségesen halálra verték a tanáraikat. Az „50 Cent Army” nevű internetes troll hadsereg, akik a különböző kínai szociális médiákban aktívak, folyamatosan a verésről és a gyilkolásról írnak a tipikus bejegyzéseket olvasva, mint „Visszaszerezni a Diaoyu-szigeteket, még akkor is, ha Kína pusztasággá válik” és „Inkább hintenénk be Kínát sírokkal, mint hogy elszalasszuk az utolsó japán kiírtását. Gyilkos érzelemvilágukat a Kínai Kommunista Párt aktívan művelte ki.

Nyugaton a kommunista pártok büszkén hivatkoznak a francia forradalom és a párizsi kommün tapasztalataira. Minden forradalmat és felkelést olyan tömegek vezettek be, akikben nincs megbánás, szégyenérzet és könyörület.

A generációváltás siettetése

A gonosz elrendezése szerint az idősebb generáció felgyorsított ütemben szigetelődik el és szakad el a társadalomtól. Ahogy a fiatalok egyre több joggal, politikai hatalommal és kiváltságokkal rendelkeznek, az idősek úgy veszítik el a tekintélyüket és a presztízsüket, felgyorsítva ezzel az emberiség szakítását a hagyományokkal.

A kortárs irodalom, a művészet és a populáris kultúra mind a fiatalok ízlése és értékei szerint alakul, akik a divatos trendek hajszolásának nyomása alatt állnak, attól tartva, hogy különben a társaik kiközösítik őket. A technológia és a tudomány gyors fejlődése miatt az idősebb emberek nem képesek lépést tartani az azzal járó hatalmas társadalmi változásokkal és alkalmazkodni hozzájuk.

A városi és vidéki területek átalakulása a tömeges bevándorlással kombinálva az idősek elidegenedését és a jelentől való elszakadását eredményezi. Magányuk gyötrelmét és tehetetlenségét súlyosbítja a modern élet valósága, ahol a fiatalok állandó versenyhelyzetben vannak, és így kevés idejük marad a szüleik és a családjukban lévő idősek számára.

A társadalom feldarabolása

A tradicionális emberi társadalmakban az emberek segítenek egymásnak. Amikor konfliktusok adódnak a vallásuk, az erkölcsük, a törvényeik és a népi szokások segítik elő a megoldást és az együttműködést.

Az ördög számára lehetetlen egy ilyen szervezett társadalomnak az összeomlás szélére juttatása rövid időn belül. Először szét kell darabolnia a társadalmat kicsi atomizált egységekre, letörve a hagyományos kapcsolatokat az egyének között és elidegenítve őket egymástól. Ez egy kényelmes lehetőséget ad a gonosznak, hogy részenként szerezze meg az emberiséget darabról darabra.

Az ördög minden elképzelhető normát felhasznál arra, hogy felossza a társadalmat egymással szemben álló csoportokra, és gyűlöletet és harcot szítson közöttük. Az osztály, a nem, a faj, az etnikai hovatartozás és a vallási megkülönböztetés mind szolgálhatnak a megosztottság alapjául.

Felnagyítja az ellenségeskedést mind a burzsoá és a proletár, az uralkodók és alattvalók, progresszívek és regresszívek, liberálisok és konzervatívok között – miközben a kormányzat fokozatosan kiterjeszti a hatalmát. Egy atomizált, elszigetelt egyénnek egyszerűen nincs reménye, hogy ellenálljon egy olyan totalitárius kormánynak, amely hozzáfér a társadalom összes forrásához.

6. Félrevezetés és védekezés

Ahogy egy bűnöző igyekszik eltüntetni a bűncselekmény bizonyítékait, a gonosz mindent megtesz azért, hogy elrejtse magát. A megtévesztés mértékét nehéz felfogni ésszel.

Nyílt összeesküvés

A gonosz fényes nappal valósítja meg a legördögibb terveit, miközben értelmesnek, ésszerűnek és jogszerűnek tünteti fel azokat. Egy normális ember nem tudja megérteni, sőt el sem tudja képzelni egy ilyen méretű gonosz összeesküvés létét. Még ha valaki megpróbálja is felvázolni az ördög cselszövését, mások aligha tudják azt elfogadni. Ráadásul az ördög különböző eszközökkel szándékosan fedi fel saját maga a tervek egyes részeit, hogy gyanút, félelmet és zavarodottságot keltsen.

Álcázott akció

A hidegháború idején a világ két katonai és politikai tábor között oszlott meg. Mégis, miközben a társadalmi rendszerük egymás ellentéteinek tűntek, ugyanaz a démoni folyamat működött mindkét oldalon különböző formákban.

Számos revizionista nyugati típusú kommunista, szocialista, fabianista, liberális és progresszív nyilvánosan elutasította a szovjet és a kínai modelleket, de erőfeszítéseik a társadalmat egy olyan társadalmi struktúra felé tolták, amely nem különbözik a Szovjetunióétól és Kínáétól. Vagyis az ördög a totalitárius keletet használta fel elterelésként, hogy aktívan beszivároghasson nyugatra.

Az ellenség démonizálása

Azokat, akik fel merik fedni a gonoszt, megbélyegzik „összeesküvés elmélet hívőknek”, „szélsőségesnek”, „szélsőjobboldalinak”, „alt-jobbosnak”, „szexistának”, „rasszistának”, „háborúpártinak”, „bigottnak”, „nácinak”, „fasisztának”, vagy más egyébnek, annak érdekében, hogy elszigeteljék és kitaszítsák az értelmiségi körökből és a társadalomból. Mivel szegregáció, nevetség és félelem tárgyává válnak, a gondolataik nem kapnak közönséget, és a jelenlétük nem gyakorol semmilyen komolyabb hatást.

Elterelés

Az ördög arra ösztönzi az embereket, hogy bizonyos etnikumokat, csoportokat vagy egyéneket vessenek meg vagy legyenek gyanakvóak velük szemben, és ezzel elterelik a figyelmet gonosz terveiről.

A többség megnyerése

Nem mindenkit tudnak az ördög trükkjei megtéveszteni. Mindig lesznek olyan intelligens és elég éles eszű egyének, akik felfedik a cselszövést. De az ördög már a hatása alá vonta az emberek többségét, és őket használja fel, hogy fedezzék.

Azon kevesek, akik az ördögöt olyannak látják, amilyen, hasonlóak azokhoz, akik a távoli vadonban rekedtek. Az ő kiáltásuk válasz nélkül marad egy lakatlan pusztában, miközben az utolsó órájukra várnak.

Végtelen eszköz van, amelyekkel az ördög az embereket pusztítja, és ezek folyamatosan változnak. A fentebb felsorolt általános stratégiákat alaposabban megvizsgáljuk a következő fejezetekben.

Forrás: https://www.specterofcommunism.org/

A SOROZAT TÖBBI RÉSZE